× leti.cloud - logo

Přihlásit se Domů Kontaktujte nás Vaše reklama na leti.cloud
×

Podmínky použití

Služba leti.cloud neodpovídá za obsah nahraný či zaslaný prostřednictvím této služby.

Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam: Poskytovatel služeb na Serveru je společnost REED Design Inc. s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město, 110 00, IČ: 02279371, DIČ: CZ02279371.

Službu využívá "Uživatel" jež je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele.

Server - soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software, sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů, a to zejména prostřednictvím domény leti.cloud.

Služba - soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v ukládání informací poskytnutých Uživatelem a jejich následné stahování (download) Uživateli.

"Soubory" jsou veškeré soubory uložené Uživatelem na Server. "Soubory" jsou Poskytovatelem uloženy na úložném prostoru Serveru. Každý "Soubor" je jednoznačně identifikovatelná přes svou unikátní adresu URL.

Uživatelskobsah představuje veškeré informace uložené Uživatelem na "Server".

Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování nahraných souborů, a to na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakýkoli Soubor či jeho část nebude poškozena či smazána. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou Souboru či jeho části.

Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru a jeho Služeb. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za: Nefunkčnost, nedostupnost, špatnou dostupnost či rychlost jakékoliv Služby, nedoručení Souboru na e-mailové adresy uvedené v Souboru, ztrátu Souboru či její části.

Tyto podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnosti těchto Podmínek. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01. 04. 2018.

leti.cloud - logo
Váš email
Email příjemce
Email dalšího příjemce

Nahráním souboru souhlasíte
s podmínkami použití.